Менаџмент на животната средина

South East European University

Опис на програмата

Менаџмент на животната средина

South East European University

Студиската програма има за цел:

 • Придонес кон еколошките трендови кои се развивaат во нашево општество;
 • Поттикнување на јавното мислење за решавање на еколошките проблеми;
 • Научна истражувачка дејност.

Кариера

По завршување на докторските студии, студентите ќе стекнат 180 ЕКТС. Своето знаење ќе можат да го применат во областа на менаџмент на животна средина за истражувачки цели. Исто така, тие ќе бидат во можност да се вработат во институции кои се специјализирани во областа на заштитата на животната средина каде што своето стекнато знаење ќе можат и практично да го применат.

Резултати од учењето

Знаење и разбирање

 • Покажува систематско разбирање на полето на истражување и добро познавање на методи и вештини за истражување во рамките на тоа поле согласно сонајвисоките меѓународни стандарди.
 • Има напредни знаења за природните процеси кои се одржуваат во животната средина.
 • Стекнува знаења за напредни еколошки теми кои што се ефектот на стаклена градина, кисели дождови, загадување на воздухот;
 • Напредни знаења за значењето на ефективната акција за заштита и уредување на животната средина;

Примена на знаењето и разбирањето

 • Покажува способност да толкува, дадизајнира, да применуваи да приспособувасуштински предмет на истражување со научен интегритет;
 • Дава придонес преку оригинални истражувања кои ги надминуваат постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на национални и меѓународни рецензирани публикации;
 • Има знаења за еколошки,економски и едукативни процеси;
 • Ги слединаучните светски трендови.

Способност за проценка

 • Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи, (покажувакомпетенции за процена).
 • Способност за независно иницирање и учество во национални и меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет;.
 • Способност за независно иницирање истражувачки и развојни проекти преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото поле.
 • Ги познава напреднитеконцепти, стратегии и можности и нивнатапримена во решавање одредни проблеми од областа на управувањето со животната средина.
 • Разбирање на заемната врска меѓу оштеството иоколината.
 • Вештини на собирање, подготовка, анализа и прикажување на податоци за животната средина, неопходни за нејзино управување.

Комуникациски вештини

 • Може да комуницира со своите колеги, со пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на експертиза;
 • Вештините кои ќе се совладаатпреку овие програми можат да се поделат на:вештини на делување (интелектуални и преносливи) и технички (практични и базирани на знаење).

Вештини на учење

 • Се очекува да биде способен да сe промовира во академски и професионални рамки и во технолошкиот, општествениот или културниот развој во општество засновано на знаење.
 • Изделува соодветнипрашања коиупатуваат на значајна студија и истражување.
 • Дефинира такви фундаментални концепти како што се:животна средина, заедница, развој итехнологија, и примена на дефиниции кон локално, национално и кон глобално искуство.
 • Развој на хипотези базирани на балансирани информации, круцијални анализи и внимателни синтези, и нивно тестирање наспроти новите информации, личното искуство и верувања.

Листа на предмети

Семестар 1

 • Методологија на истражување (10.0 ECTS)
 • Право на животна средина (10.0 ECTS)
 • Институционална поставеност и соработка во областа на животна средина (10.0 ECTS)

Семестар 2

 • Напредни концепти од информациски системи (10.0 ECTS)
 • Изборен предмет 1 (10.0 ECTS)
 • Изборен предмет 2 (10.0 ECTS)

Семестар 3

 • Докторски семинар со презентациа на извештај I (10.0 ECTS)
 • Подготвување и поднесување на пријавата за темата за докторската дисертација- истражување (20.0 ECTS)

Семестар 4

 • Истражување и организирање работилница за истражувачката практика (10.0 ECTS)
 • Публикации (20.0 ECTS)

Семестар 5

 • Презентација на резултатите од истражувањето (20.0 ECTS)
 • Докторски семинар со презентациа на извештај II (10.0 ECTS)

Семестар 6

 • Докторска дисертација (30.0 ECTS)
This school offers programs in:
 • Англиски
 • Македонски
 • Албански


Последен пат ажурирани January 28, 2018
Времетраењето и Цена
This course is Кампусот врз основа
Start Date
Дата на започнување
Sept. 2019
Duration
Време на траење
6 Семестри
Целосна
Locations
Република Македонија - Skopje, Skopje
Дата на започнување : Sept. 2019
Крајна дата за аплицирање Контактирај
Дата на завршување Контактирај
Република Македонија - Tetovo, Municipality of Tetovo
Дата на започнување : Sept. 2019
Крајна дата за аплицирање Контактирај
Дата на завршување Контактирај
Dates
Sept. 2019
Република Македонија - Skopje, Skopje
Крајна дата за аплицирање Контактирај
Дата на завршување Контактирај
Република Македонија - Tetovo, Municipality of Tetovo
Крајна дата за аплицирање Контактирај
Дата на завршување Контактирај