Д-р по компјутерски науки

University of Rijeka, Faculty of Engineering

Опис на програмата

Read the Official Description

Д-р по компјутерски науки

University of Rijeka, Faculty of Engineering

Факултетот за инженерство на Универзитетот во Риека во моментов ја спроведува постдипломската докторска студија од областа на техничките науки , од областа на електротехниката, машинството, поморската архитектура и фундаменталните технички науки. Студиите од областа на компјутерските науки се обезбедени на Факултетот за инженерство од 2008 година за додипломско ниво, а од 2011 година за дипломиран. Покрај наставата по компјутерски науки на додипломски и постдипломски студии, кои се спроведуваат во согласност со Болоњската декларација, Одделот за компјутерски науки е вклучен и во истражувачки проекти одобрени од Националната научна фондација, ЕУ COST (Европска соработка во науката и технологија), Програми за поддршка на Универзитетот и Хрватската агенција за мали и средни претпријатија, иновации и инвестиции (ХАМАГ БИКРО). Предложената студиска програма се базира на традицијата на научни постдипломски студии на Факултетот (од 1971 година), како и на наставно-научното знаење од областа на компјутерските науки и како таков го надополнува образовниот и научниот потенцијал во сите области опфатени во опфатот на Факултетот.

Предложената студиска програма е усогласена со потребите на инхерентниот напредок на Факултетот за инженерство и со стратегијата на Универзитетот во Риека (Стратегија 2014-2020, Универзитет во Риека, 2014), гледајќи дека директно ја зајакнува видливоста на Универзитетот во истражувачки контекст и ја проширува базата на научници и истражувачи од областа на компјутерските науки. Конечно, во согласност со тековното унапредување на Универзитетот во Риека, особено во постоечката ИТ инфраструктура, предложената програма ја зголемува конкурентноста и овозможува следење на најсовремените трендови.

Предложената постдипломска студиска програма од областа на техничките науки во областа на компјутерските науки има за цел да обезбеди магистри на компјутерски науки на Факултетот за инженерство и други сродни институции во Хрватска и во странство, можност за продолжување на образованието и понатаму научна обука со цел да се постигнат високо образовани професионалци од областа.

Започнувањето на оваа студија ќе обезбеди поголеми економски субјекти, како во локалната заедница така и во поширок контекст, дополнителна обука на постојните вработени, но и можности за вработување за нови доктори на науки. Исто така, се очекува дека дипломираните студенти од предложената студија дополнително ќе поттикнат иновации и развој на нови технологии во голем број мали и средни претпријатија кои работат во компјутерската наука. Факултетот за инженерство, како и други одделенија на Универзитетот во Риека веќе неколку години немаат нови доктори на докторски студии од областа на компјутерските науки и се очекува дел од учениците од предложената студиска програма да продолжи да работи на Универзитетот во Риека.

Поле Компјутерски науки е под-секција на секторот за електротехника и компјутерски науки CROQF, кој е еден од првите десет сектори кои имаат најголем позитивен придонес во растот на вработеноста во Република Хрватска (проекции за иднината на пазарот на трудот, CROQF, The Министерство за наука и образование; http://www.kvalifikacije.hr/fgs.axd?id=1074). Од 2012 година, вработувањето во рамките на соодветните клучни активности на потсекторот CROQF за компјутерски науки (на пр. Научно истражување и развој, Управување со активности, консултантско управување, Компјутерско програмирање, консултантски услуги и сродни активности) има постојан раст (извор: CROQF портал). Постојаната побарувачка за високо образовани професионалци од областа на компјутерските науки претставува актуелен тренд, и во Европа и во светот.

По завршувањето на студијата, студентите ќе имаат можности за вработување во јавниот и приватниот сектор, особено во деловните субјекти со кои Факултетот има развиено соработка, но и на други места во Хрватска и во странство.

При дизајнирање и развивање на предложената студиска програма, првенствено се земаат предвид тековните трендови во развојот на науката, истражувањето и технологијата во полето на К. Предлогот на програмата и нацртот на наставната програма се резултат на заеднички напори што ги вложуваат членовите на Факултетот и експертите од партнерските високообразовни институции и индустриски субјекти (KTH Кралскиот институт за технологија, Шведска, Факултетот за електротехника, Универзитет на Црна Гора , Универзитет во Љубљана, Словенија, Ериксон Никола Тесла Рибар). Студиската програма е дизајнирана со земање во предвид Препораките на Академијата на наставната програма во областа на компјутерите, основните насоки на Европската седма рамковна програма (FP7), Европската повелба за истражувачи, Кодексот на однесување за регрутирање на истражувачи, Даблин Дескриптори, хрватска рамка за квалификации (CROQF), капацитетот на Факултетот, како и потребите на Факултетот, Универзитетот и хрватското општество за ресурси насочени кон научното истражување во целина.

Услови за запишување и постапка за избор на ученик

Кандидатите кои се стекнале со диплома во соодветна факултетска диплома и стекнале најмалку 300 ЕКТС кредити ќе бидат примени на постдипломски докторски студии од областа на техничките науки, поле Компјутерски науки. Кандидатите кои стекнале квалификации во претходната студиска програма, односно пред 2005 година, ќе бидат примени на постдипломски докторски студии ако дипломирале во соодветна студија на ниво на универзитет.

Во двата случаи, Советот на факултетот определува кои студии ќе се сметаат за соодветни и ќе ја донесе конечната одлука за прием. Советот на факултетот има овластување да дефинира дополнителни услови во одредени случаи, на пример, оценки на универзитетско ниво.

Процесот на избор на кандидати започнува со јавниот оглас за повикот за запишување, а потоа одлуката за која кандидати ги исполнуваат дефинираните критериуми од страна на Комитетот за постдипломски студии и наука, со кој се предлага изборот на кандидати до Советот на факултетот. Советот на факултетот, врз основа на предложениот избор на кандидати, ја донесува конечната одлука. Критериумите за избор се повеќекратни. Имено, за прием во прва година од докторската студија, кандидатот треба да го пополни формуларот за прием, да приложи две референци, да даде писмена изјава за причините за упис во докторската студија, да приложи официјален препис од оценките постигнати на универзитетско ниво и да присуствува на интервју со Комитетот за интервјуа со кандидатите за постдипломски докторски студии, кој го назначува Советот на факултетот.

Писмената изјава на кандидатот за причините за запишување во докторската студија мора да содржи опис на нивните научни интереси, идеи во врска со докторската студија и причини зошто тој / таа избрал одредена област на истражување.

This school offers programs in:
  • Англиски


Последен пат ажурирани June 21, 2018
Времетраењето и Цена
This course is
Он-лајн студии
Кампусот врз основа
Start Date
Дата на започнување
Oct. 2019
Duration
Време на траење
3 Години
Дел-студии
Целосна
Locations
Хрватска - Rijeka, Primorje-Gorski Kotar County
Дата на започнување : Oct. 2019
Крајна дата за аплицирање Контактирај
Дата на завршување Контактирај
Dates
Oct. 2019
Хрватска - Rijeka, Primorje-Gorski Kotar County
Крајна дата за аплицирање Контактирај
Дата на завршување Контактирај